PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 114 29 7 185 8 1 115 3.8 20.8
2) МҮОНРТ 153 22 5 187 12 3 2.2 20.7
3) Амгалан 202 37 7 313 4 20 12 91
4) Нисэх 230 35 7 145 4 10 1 33 3.5 20.4
5) Дамбадаржаа 92 12 1
6) Баянхошуу 390 62 6 5.0 19.2
Стандарт (MNS 4585:2016) 100 50 50 50
24 цагийн дундаж (2018-05-20 00:00:00 - 2018-05-21 00:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock