PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 56 56 56 3854 55 30 22 1.3 -19.0
2) МҮОНРТ 227 221 217 5348 64 71 1.3 -18.5
3) Амгалан 205 159 147 2784 61 62 30 1.3 -19.1
4) Нисэх 199 186 182 1841 16 31 13 24 1.1 -19.2
5) Дамбадаржаа 333 64 58
6) Баянхошуу 196 183 37 1.8 -19.6
Стандарт (MNS 4585:2016) 100 50 50 50
24 цагийн дундаж (2018-02-21 00:00:00 - 2018-02-22 00:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock