PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 10 6 5 189 1 9 2
2) МҮОНРТ 27 9 6 318 21 13 46 1.6 15.5
3) Амгалан
4) Нисэх 7 5 4 -0 7 5 20 2.0 14.7
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 9 2 2.6 14.3
Стандарт (MNS 4585:2016) 100 50 50 50
24 цагийн дундаж (2018-08-16 00:00:00 - 2018-08-17 00:00:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock