PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 22 15 11 260 1 21 3
2) МҮОНРТ 21 14 5 314 17 12 2 0.9 10.2
3) Амгалан
4) Нисэх 25 17 9 1 10 11 14 1.1 9.7
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 4 1 2.6 8.3
Стандарт (MNS 4585:2016)
24 цагийн дундаж (2018-08-17 02:00:00 - 2018-08-17 02:30:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock