PM-10 PM-2.5 PM-1 CO SO2 NO2 NO O3 Wind Spd. Temp.
ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 ug/m3 m/sec deg C
1) Толгойт 140 140 140 6498 82 81 12 1.5 -19.3
2) МҮОНРТ 246 238 235 3659 68 57 0.4 -18.2
3) Амгалан 204 177 170 2419 45 43 35 1.1 -20.5
4) Нисэх 372 330 321 2611 39 40 17 0.7 -17.2
5) Дамбадаржаа
6) Баянхошуу 668 615 86 0.7 -17.1
Стандарт (MNS 4585:2016)
24 цагийн дундаж (2018-02-22 10:00:00 - 2018-02-22 10:30:00)


Агаарын чанарын индекс

Индексийн тоон үзүүлэлтАгаарын чанар
0 ~ 50 Цэвэр
51 ~ 100 Хэвийн
101 ~ 250 Бага зэргийн бохирдолтой
251 ~ 400 Дунд зэргийн бохирдолтой
401 ~ 500 их бохирдолтой
501 ~ Маш их бохирдолтой

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг ЭНД дарж үзэх боломжтой.

SiteLock